Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Αιτήσεις και δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής


Αιτήσεις και δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στον μεγάλο διαγωνισμό της Πυροσβεστικής για τη διεκδίκηση μίας εκ των 4.000 θέσεων Πυροσβεστών πενταετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης).
Ο διαγωνισμός αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες υποψηφίων: τους εποχικούς πυροσβέστες που θα καταλάβουν 3.400 θέσεις και τους ιδιώτες πολίτες που θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες 600 θέσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για μεν τους εποχικούς είναι να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, ενώ για τους υπόλοιπους υποψηφίους να είναι έως 29 ετών και να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου καθώς και ανάστημα (χωρίς υποδήματα) 1,70μ. για τους άντρες και 1,65 μ. για τις γυναίκες.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (σε ειδικές περιπτώσεις το ανώτατο όριο προσαυξάνεται έως το 56ο έτος) και να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
- Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, ότι οι άντρες έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, ότι συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων της αίτησής τους και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπει η προκήρυξη.
Ειδικά για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες απαιτείται επιπλέον:
- Βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία να φαίνεται ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
- Για όσους έχουν ηλικία άνω των 45 ετών και έχουν αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση.
Πρόσθετα προσόντα
Οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α', από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Εφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας "Ειδικός Δασικής Προστασίας".
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ' και άνω.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που έχασε τη ζωή του ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
- Βεβαίωση του οικείου συλλόγου πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
- Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Βεβαίωση από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία εμφαίνονται κατ' έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.
- Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.
- Βεβαίωση από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται: α) ότι είναι εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού και β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία είχε την ιδιότητα του εθελοντή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου. Η κατάθεσή τους γίνεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Αξιωματικοί με υψηλά προσόντα στο Λιμενικό


Αξιωματικοί με υψηλά προσόντα στο Λιμενικό
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στους τρεις διαγωνισμούς του Λιμενικού Σώματος, που αφορούν στην κατάταξη 15 Αξιωματικών ειδικότητας Νομικών, 25 ειδικότητας Τεχνικών και 5 ειδικότητας Οικονομικών (με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου).
Οι σχολές και τα τμήματα σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό των Νομικών είναι τρία και συγκεκριμένα τα τμήματα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Θράκης.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Αξιωματικών Οικονομικού πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμήματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Στατιστικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης, Ναυτιλιακών Σπουδών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, Διοίκησης Τεχνολογίας,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Νομικού και Οικονομικού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο τμήματος Νομικής (Master) ή αντίστοιχο Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorate) ή και τα δύο.
Η πλήρωση των θέσεων Τεχνικών θα γίνει από πτυχιούχους ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών (Πανεπιστημιακού Τομέα) των εξής κατηγοριών: Πολιτικοί Μηχανικοί 2 θέσεις, Μηχανολόγοι Μηχανικοί 5 θέσεις, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών 5 θέσεις, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί 7 θέσεις και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 6 θέσεις.
Απαραίτητα προσόντα
Ολοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι Ελληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, β) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, γ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένου, ii) υπολογιστικά φύλλα και iii) υπηρεσίες διαδικτύου.
δ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνεται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ε) Οι άνδρες να είναι στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
στ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό.
Οι προθεσμίες
Η κατάθεση αιτήσεων για τους υποψήφιους Τεχνικούς και Νομικούς διαρκεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ για τις θέσεις των Αξιωματικών Οικονομικού η προθεσμία εκπνέει στις 23 Σεπτεμβρίου. Αιτήσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως στο Αρχηγείο του ΛΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Τμήμα Α' (Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υψομέτρηση, ψυχοτεχνική δοκιμασία και υγειονομικές εξετάσεις, ενώ οι επιτυχόντες-ούσες αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Σώμα.

ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 6/9

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Αιτήσεις από υποψήφιους πυροσβέστες για τις 4.000 θέσεις

Μάχη για περισσότερα μόρια από υποψήφιους πυροσβέστες

Σε θέση μάχης βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 4.000 θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης).

Ο διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος, που ξεκίνησε χθες και λήγει 23 Σεπτεμβρίου, αφορά την πλήρωση 3.400 θέσεων από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θέσεων από ιδιώτες πολίτες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεν τους εποχικούς είναι να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, ενώ για τους υπόλοιπους υποψήφιους να είναι έως 29 ετών και βρίσκονται να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου καθώς και ανάστημα (χωρίς υποδήματα) 1,70μ. για τους άντρες και 1,65μ. για τις γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (σε ειδικές περιπτώσεις το ανώτατο όριο προσαυξάνεται έως το 56ο έτος) και να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τα εξτρά
Eξτρα πριμοδότηση προσφέρουν στους υποψήφιους τα εξής προσόντα:

α) Ενα μόριο σε όσους έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.

β) Τρία μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

γ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας "Ειδικός δασικής προστασίας".

δ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.

ε) Τρία μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,

στ) Δέκα μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984.

ζ) Εξι μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

η) Είκοσι πέντε μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη.

θ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.

ι) Ενα μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.

Σημειώνεται πως για τους εποχικούς πυροσβέστες δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτήριου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται πέντε μόρια αν είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα με αίτησή τους και εφόσον αποσπάσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή τους.

Και Σώμα οδηγών δικύκλων
Ειδικό σώμα Οδηγών πυροσβεστικών δικύκλων προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 77 (ΦΕΚ186), στο οποίο θα συμμετέχουν υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου.

Οι οδηγοί πυροσβεστικών δικύκλων θα πραγματοποιούν περιπολίες σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τους θερινούς μήνες του έτους, προκειμένου να εντοπίζουν έγκαιρα τις εστίες πυρκαγιάς και να πραγματοποιούν μια πρώτη επέμβαση, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους έως τις 23 Σεπτεμβρίου, στις ακόλουθες υπηρεσίες του Π.Σ.:

- Αθήνα (Λεωφόρος Γ. Γεννηματά -πρώην Τιτάν- έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου, Μαγούλα Αττικής)

- Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)

- Κομοτηνή (5ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης)

- Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)

- Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)

- Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96)

- Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)

- Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)

- Λαμία (οδός Νέτσου 4)

- Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)

- Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης - Θερμής, περιοχή Καρά Τεπέ)

- Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)

- Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)

- Χίος (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)

- Σάμος (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)

- Λήμνος (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)

- Ρόδος (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)

- Κως (οδός Ολυμπίας 3 - Λάμπη)

- Ζάκυνθος (οδός Αεροδρομίου)

- Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)

- Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση).