Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Άναψε πράσινο φως για 4000 πυροσβέστες


Αναψε «πράσινο φως» για 4.000 πυροσβέστες
Εκδίδεται από μέρα σε μέρα η προκήρυξη που αφορά 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, εκ των οποίων 3.400 θα προέρχονται από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θα προέρχονται από ιδιώτες πολίτες κάτω των είκοσι εννέα ετών. Στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρεται πως η πρόσληψη των 4.000 Πυροσβεστών θα πραγματοποιηθεί μετά την 1-1-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 3938/2011 (Α' 61), με ισάριθμη μείωση των εγκρίσεων των εποχικών Πυροσβεστών για το έτος 2012.
Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία (η οποία μπορεί να ανανεώνεται), Ελληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Από τις 600 θέσεις που αναλογούν σε αυτή την κατηγορία, οι 400 καλύπτονται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' Κατηγορίας και άνω.
Οι υπόλοιπες 3.400 θέσεις αντιστοιχούν σε εποχικούς πυροσβέστες, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'). Για την πρόσληψή τους δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώ για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.
Ολες οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, ενώ θα προηγηθούν στους πίνακες κατάταξης όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Εξάλλου, ειδική πριμοδότηση προβλέπεται για τους πολύτεκνους-τρίτεκνους, αλλά και όσους υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα.
Δικαιολογητικά υποψηφίων
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ε. Ειδικά για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες, βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν, στην οποία να φαίνεται α) ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή β) ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
Για τα πρόσθετα προσόντα απαιτείται:
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας "Ειδικός Δασικής Προστασίας".
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α', από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές 5ετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις.
 • Βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία να φαίνονται κατ' έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.
 • Βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να φαίνεται ότι είναι εθελοντές κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.
 • Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να φαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ή της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.
Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες
Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων των υποψηφίων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες. Συγκεκριμένα:
 • Πέντε έλξεις σε μονόζυγο.
 • Δρόμο 1000 μ. σε χρόνο 4' (μία προσπάθεια).
 • Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.10 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50'' (μία προσπάθεια).
 • Ανάβαση-κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα μέτρων, τοποθετημένη σε πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1' και 50'' (μία προσπάθεια).
 • Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα μέτρων και πλάτους οκτώ εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα μέτρο (μία προσπάθεια.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.
ΕΘΝΟΣ 27/7

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Προσλήψεις 4545 μονίμων σε Πυροσβεστική και Λιμενικό


Προσλήψεις 4.545 μονίμων σε Πυροσβεστική και Λιμενικό

Πόλο έλξης" για χιλιάδες υποψηφίους, κυρίως από την κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνιστούν οι διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη, καθώς και εκείνοι που θα προκηρυχθούν εντός της εβδομάδας για ένστολο προσωπικό.
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, εκ των οποίων 3.400 θα προέρχονται από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 από ιδιώτες πολίτες έως 29 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αφορούν στην κατάταξη 180 δόκιμων υπαξιωματικών, 280 δόκιμων λιμενοφυλάκων και 60 δόκιμων σημαιοφόρων. Για τις δύο πρώτες ειδικότητες οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων θα "τρέξουν" μέσα στον Αύγουστο, ενώ για τους σημαιοφόρους λήγουν στις 5 του μήνα. Τέλος, από μέρα σε μέρα αναμένεται και νέα προκήρυξη για 25 αξιωματικούς τεχνικούς στο Λ.Σ.

ΕΘΝΟΣ 26/7

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

60 Δόκιμοι Σημαιοφόροι στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή εξήντα (60) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών). Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από:
 
- Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών,
- Διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών και
- Διπλωματούχους Πλοίαρχους και Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.
 
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψομέτρηση, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Όσοι κριθούν ικανοί από τις ανωτέρω εξετάσεις – δοκιμασίες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. 
 
Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι Σχολές, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
 
H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια»  (diavgeia.gov.gr) από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΟΕΚ Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο, τηλ. 2104191546) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.
 
Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι και την  05-08-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Εκπαίδευσης, τμήμα Α΄ Προγραμματισμού  (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).

280 Δόκιμοι Λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή διακοσίων ογδόντα (280) δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών).
Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια» από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΟΕΚ Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο, τηλ. 2104191546) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.
Κατάθεση δικαιολογητικών από  την 05-08-2011 μέχρι και την 09-09-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στα Κεντρικά Λιμεναρχεία (πλην Κ.Λ. Πειραιά), Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία και στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Έγκριση για 287 αξιωματικούς και 300 φύλακες στο Λιμενικό

Τι αλλάζει στον τρόπο πρόσληψης

Εγκριση για 287 αξιωματικούς και 300 φύλακες στο Λιμενικό
Προκήρυξη για την κατάταξη περίπου 587 Αξιωματικών και Δοκίμων Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων (ανδρών και γυναικών) στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναμένεται να εκδώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στα τέλη του καλοκαιριού.
Η προκήρυξη, που έλαβε το "πράσινο φως" από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορά την κατάταξη:
 • 60 Δόκιμων Σημαιοφόρων
 • 40 Ανθυποπλοιάρχων Τεχνικού
 • 5 Ανθυποπλοιάρχων Οικονομικού
 • 1 Ανθυποπλοιάρχου Ιατρού
 • 181 Δόκιμων Υπαξιωματικών, και
 • 300 Δόκιμων Λιμενοφυλάκων.
Η προκήρυξη των Αξιωματικών αφορά αποκλειστικά αποφοίτους ΑΕΙ, κυρίως οικονομικών σχολών, Νομικής, τμημάτων του Πολυτεχνείου (π.χ. Ναυπηγών), αλλά και Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, οικονομικές και άλλες υπηρεσίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, ενώ θεσπίζεται ως όριο ηλικίας το 35ο έτος για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων. Η κατάταξη των νέων Αξιωματικών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί το Λιμενικό με νέα στελέχη, μετά το "κύμα" αποχωρήσεων με συνταξιοδότηση ανώτερων αξιωματικών, λόγω Ασφαλιστικού.
Νέος νόμος
Στον νόμο για τη "Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες στη Βουλή, ανακαθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης των Λιμενοφυλάκων και Αρχικελευστών με σύστημα μορίων.

Συγκεκριμένα καταργούνται οριστικά οι γραπτές εξετάσεις με παράβολο για τους υποψήφιους Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες (που ίσχυαν επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας) και επανέρχεται το σύστημα των μορίων, ως η πλέον αδιάβλητη διαδικασία επιλογής.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν/ς προβλέπεται ρητά πως "με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, που γίνεται με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων κ.λπ.".
Κριτήρια
Σημειώνεται πως οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί προέρχονται από μόνιμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες, αλλά και ιδιώτες πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), αλλά και κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με ελάχιστο βαθμό απολυτηρίου το 10), να έχουν ηλικία έως 29 ετών (έως 32 για όσους υπηρέτησαν στις Ειδικές Δυνάμεις) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Η προκήρυξη για 1.200 Ειδικούς Φρουρούς έρχεται το φθινόπωρο

2.700 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη πρόσληψης 1.200 Ειδικών Φρουρών με πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία θα εκδώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το προσεχές φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργέιου κ. Γρ. Τασούλα, ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2011, έτσι ώστε να κατατεθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων και να ολοκληρωθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και τα αθλήματα έως το τέλος του έτους. Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει από το νέο έτος, προκειμένου να μην εγγραφεί το σχετικό κονδύλι στον φετινό προϋπολογισμό. Η προκήρυξη απέσπασε ήδη την έγκριση της Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 33/2006 και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η κατάρτισή της. Υπενθυμίζεται πως στην επίσπευση της προκήρυξης αλλά και στην αύξηση του αριθμού των θέσεων συνέβαλε εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο αποτυπώνονταν οι τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στην Αστυνομία και γενικότερα στα Σώματα Ασφαλείας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Ελληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού
 • Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος ηλικίας
 • Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, αλλά και δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους
 • Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου
 • Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα
 • Διαθέτουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 • Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης (ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις)
 • Οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης
 • Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
Η μοριοδότηση των προσόντων
Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψηφίους αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης), η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου και η κατοχή πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., ειδικότητας "Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας". Οσον αφορά στα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος ανάλογα με τα προσόντα του, αυτά προστίθενται στη βαθμολογία που προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) του υποψηφίου. Πρόκειται δε για τα εξής:
 • Υπηρεσία ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις (μία μονάδα), υπηρεσία ως Εφεδρος Αξιωματικός (πέντε μονάδες) και υπηρεσία σε Ειδικές Δυνάμεις (πέντε μονάδες).
 • Γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας: άριστη γνώση (τρεις μονάδες), πολύ καλή γνώση (δύο μονάδες) και καλή γνώση (μία μονάδα).
 • Τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (μία μονάδα).
 • Κατοχή πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας "Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας" (δύο μονάδες).
 • Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (μία μονάδα), μοτοσικλέτας (τρεις μονάδες), αυτοκινήτου Β' (μία μονάδα) και αυτοκινήτου κατηγορίας Γ' ή Δ' ή Ε' (δύο μονάδες).
 • Τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (δέκα μονάδες).
 • Γονέας πολύτεκνης οικογένειας (έξι μονάδες).
 • Γονέας τριών τέκνων (τέσσερις μονάδες).
 • Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (τρεις μονάδες),
 • Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (δύο μονάδες).
Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 100 και εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα.
Οι ψυχιατρικές εξετάσεις και τα αθλήματα
Το επόμενο στάδιο για τους υποψηφίους, μετά την απόκτηση των απαραίτητων μορίων βάσει δικαιολογητικών, είναι η υποβολή τους σε εξετάσεις των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, στις οποίες περιλαμβάνονται υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχομετρικό έλεγχο με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Οσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται σε αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους.
Οσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στις Αθλητικές Επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα ακόλουθα αγωνίσματα:
 • Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16" με μία προσπάθεια.
 • Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4' και 20" με μία προσπάθεια.
 • Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. με τρεις προσπάθειες.
 • Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. με τρεις προσπάθειες.
 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια και με τρεις προσπάθειες ανά χέρι.
Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται από τις υπόλοιπες. Μη ικανοί κρίνονται επίσης όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως, στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη.
1.500 νέοι αστυνομικοί
Στην κάλυψη 1.500 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Από το σύνολο των θέσεων οι 1.300 αφορούν Δόκιμους Αστυφύλακες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων), οι 100 Δόκιμους Υπαστυνόμους (μέσω Πανελληνίων εξετάσεων) και οι υπόλοιπες 100 Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων (με προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ).
Οι θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων είναι σχετικές με την οικονομία και την πληροφορική και υποψήφιοι μπορούν να είναι ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου), καθώς και Αστυνομικό
Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που επιθυμεί να μεταταγεί στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.
Οι ιδιώτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ και να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER) ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα των υποψηφίων, επιστημονικές μελέτες, έρευνες ή εργασίες, που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα σε τομείς της ειδικότητάς τους, προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης (δεύτερης) ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης αυτής, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται και μοριοδοτούνται αναλόγως.

ΕΘΝΟΣ 12/7/2011

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Προσλήψεις για Ειδικούς Φρουρούς, Πυροσβέστες, Αστυνομικό Προσωπικό


Εγκρίθηκε  η πρόσληψη 1.200 Ειδικών Φρουρών με πενταετή θητεία, η πλήρωση 800 θέσεων Πυροσβεστών και η πλήρωση 1.500 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού.                                 


 Ειδικοί Φρουροί                  

 Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 33/2006, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων διακοσίων (1.200) θέσεων ειδικών φρουρών με πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία. Η πρόσληψη των παραπάνω θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.
Πυροσβέστες
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 33/2006, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης επτακοσίων πενήντα (750) θέσεων στη Σχολή Πυροσβεστών και πενήντα (50) θέσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Η πρόσληψη των παραπάνω θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.
Αστυνομικό Προσωπικό
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 33/2006, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία ως εξής:
- Δόκιμοι αστυφύλακες 1.300
- Δόκιμοι υπαστυνόμοι 100
- Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων 100